ZASADY UCZESTNICTWA

 1. DO UDZIAŁU W NASZEJ AKCJI I DO UTWORZENIA KLUBÓW ZAPRASZAMY SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, CENTRA ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH I ŚWIETLICE. AKCJA TA JEST CZĘŚCIĄ PROJEKTU PROMUJĄCEGO CZYTELNICTWO „X MAŁY KSIĄŻKOMANIAK” (2022), REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKĄ STREFĘ KULTURY W ŁODZI – DOM KULTURY „502” .

 

 1. W RAMACH KAŻDEJ Z WW. PLACÓWEK MOŻE DZIAŁAĆ JEDEN KLUB (NP. W SZKOLNEJ BIBLIOTECE) LUB KILKA KLUBÓW (NP. JEDNA KLASA/GRUPA ZAJĘCIOWA = JEDEN KLUB).

 

 1. KLUB MUSI LICZYĆ MINIMUM 10-30 AKTYWNYCH CZŁONKÓW. GÓRNA GRANICA LICZEBNOŚCI KLUBU POZOSTAJE NIEOKREŚLONA.

 

 1. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKTY DANEGO KLUBU Z ORGANIZATOREM MUSI BYĆ OSOBĄ DOROSŁĄ (NAUCZYCIELEM, PRACOWNIKIEM CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH LUB ŚWIETLICY). OSOBA TA WYPEŁNIA I PRZESYŁA ORGANIZATOROWI KARTĘ ZGŁOSZENIA KLUBU.

 

 1. JEŚLI W RAMACH DANEJ PLACÓWKI POWSTANIE KILKA KLUBÓW, KAŻDY Z NICH MUSI WYBRAĆ DLA SIEBIE UNIKALNĄ, WYRÓŻNIAJĄCĄ GO SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH KLUBÓW NAZWĘ. JEŚLI W DANEJ PLACÓWCE ISTNIEJE JEDEN KLUB MOŻE ON NADAĆ SOBIE NAZWĘ.

 

 1. W TRAKCIE TRWANIA AKCJI (MAJ – GRUDZIEŃ 2022) KLUBY RYWALIZOWAĆ BĘDĄ O TYTUŁ NAJLEPSZEGO KLUBU MAŁEGO KSIĄŻKOMANIAKA 2022, KTÓRY PRZYZNANY ZOSTANIE W GRUDNIU 2022 ROKU NAJLEPSZEMU I NAJAKTYWNIEJSZEMU KLUBOWI.

 

 1. RYWALIZUJĄC O TYTUŁ NAJLEPSZEGO KLUBU MAŁEGO KSIĄŻKOMANIAKA 2022 KLUBY WYKONYWAĆ BĘDĄ RÓŻNORODNE ZADANIA WYZNACZONE PRZEZ ORGANIZATORA AKCJI. ICH WYKONANIE PREMIOWANE BĘDZIE PUNKTAMI.

 

 1. KLUB, KTÓRY UZYSKA NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW ZDOBĘDZIE WW. TYTUŁ ORAZ NAGRODĘ SPECJALNĄ MAŁEGO KSIĄŻKOMANIAKA 2022. NAGRODA TA JEST PRZYZNAWANA KLUBOWI, A NIE JEGO POSZCZEGÓLNYM CZŁONKOM (SŁUŻY ONA WZBOGACENIU ZASOBÓW BIBLIOTEKI DANEJ PLACÓWKI LUB BIBLIOTECZKI KLASOWEJ/GRUPOWEJ).

 

 1. PRZYSTĄPIĆ DO AKCJI MOŻNA W KAŻDYM CZASIE, W OKRESIE JEJ TRWANIA. KLUBY, KTÓRE POWSTANĄ I PRZYŁĄCZĄ SIĘ DO AKCJI W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM MOGĄ NADAL GROMADZIĆ PUNKTY I RYWALIZOWAĆ O TYTUŁ ORAZ NAGRODĘ SPECJALNĄ, WYKONUJĄC WSZYSTKIE WCZEŚNIEJ OGŁOSZONE PRZEZ ORGANIZATORA ZADANIA.

 

 1. ORGANIZATOR KONTAKTUJE SIĘ Z KLUBAMI POPRZEZ STRONĘ WWW PROJEKTU (MALYKSIAZKOMANIAK.PL), NA KTÓREJ ZAMIESZCZANE SĄ AKTUALNE INFORMACJE I ZADANIA ORAZ POPRZEZ POCZTĘ EMAIL (klub@malyksiazkomaniak.pl). INFORMACJE O DZIAŁANIACH KLUBU SĄ ZAMIESZCZANE TAKŻE W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH NA PROFILACH PROJEKTU „MAŁY KSIĄŻKOMANIAK”.

 

 1. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZENIA ZMIAN W POWYŻSZYCH ZASADACH UCZESTNICTWA W AKCJI KLUB MAŁEGO KSIĄŻKOMANIAKA. O WSZELKICH ZMIANACH KLUBY ZOSTANĄ POWIADOMIONE POCZTĄ EMAIL.

 

 1. WARUNKIEM UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH W RAMACH „X MAŁEGO KSIĄŻKOMANIAKA” JEST DOSTARCZENIE DO ORGANIZATORA PISEMNYCH ZGÓD RODZICÓW UCZESTNIKÓW NA FILMOWANIE I UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU NA PORTALACH I STRONACH INTERNETOWYCH PROJEKTU, W CELU SPRAWOZDAWCZYM.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Domem Kultury „502”:
klub@malyksiazkomaniak.pl, tel. 574190682
Dom Kultury „502”
ul. Sacharowa 18
92-542 Łódź